Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Hírközlési és Média Biztos

Létrehozva: 2011. május 30.
Módosítás: 2011. május 30.
Forrás: 2311

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Hírközlési és Média Biztos jogállása
Panasz benyújtása a Hírközlési és Média Biztoshoz
Hírközlési és Média Biztos eljárása panasz esetén
A Biztos eljárása a médiaszolgáltatásokra, illetve sajtótermékekre vonatkozó panaszok esetén:
Szervezet elérhetősége

Hírközlési és Média Biztos jogállása

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részeként és köztisztviselőjeként Média- és Hírközlési Biztos (a továbbiakban: Biztos) működik.

A Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető, elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre.

A Biztost az Elnök nevezi ki és menti fel. Biztos az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán választható, büntetlen előéletű, nem áll a tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint felsőfokú végzettséggel és

legalább ötéves a médiaszolgáltatások vagy a sajtótermékek hatósági felügyeletével vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő gyakorlattal, vagy

a médiára vagy a hírközlésre vonatkozó tárgyban

legalább tízéves oktatói gyakorlattal felsőoktatási intézményben. §, §

A Biztos a lefolytatott eljárások tapasztalatairól, a kezdeményezések és ajánlások eredményességéről, jelentéseiről, javaslatairól negyedévente beszámolót készít - a hírközlési szolgáltatókat és a műsorterjesztőket érintő ügyek tekintetében - az Elnöknek és - a médiaszolgáltatókat, valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyek tekintetében - a Médiatanácsnak. §

Panasz benyújtása a Hírközlési és Média Biztoshoz

Valamely médiaszolgáltatás, sajtótermék, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely a médiaszolgáltatásra vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Hatóság Médiatanácsa, elnöke vagy Hivatala hatáskörébe, de a médiaszolgáltatást, a sajtóterméket, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja,

 1. az, akit érdeksérelem ért, vagy akinél érdeksérelem bekövetkezésének közvetlen veszélye áll fenn, vagy
 2. a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület, ha az érdeksérelem a fogyasztók jelentős számát érinti, vagy érintheti,

a Biztosnál panasszal élhet.

A panaszban meg kell jelölni

 1. a panaszos nevét és
 2. lakcímét vagy levelezési címét,
 3. a Biztos intézkedésére okot adó fennálló vagy fenyegető érdeksérelmet, illetőleg azt a tevékenységet vagy magatartást, amelynek alapján az érdeksérelem, illetve annak közvetlen veszélye valószínűsíthető, valamint
 4. az egyéb feltételek fennállását valószínűsítő, illetve igazoló körülményeket. §

A Hatóság elnökéhez, a Hatóság Hivatalához, illetve a Hatóság Médiatanácshoz érkezett olyan kérelmeket, illetve bejelentéseket, amelyek tartalmuk szerint megfelelnek a fentieknek, a Hatóság elnöke, a Hatóság Hivatala, illetve a Hatóság Médiatanácsa nyolc napon belül átteszi a Biztoshoz, aki azt a továbbiakban hozzá érkezett panaszként bírálja el. Erről a tényről, valamint az áttételről a kérelmezőt, illetve a bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. §

Hírközlési és Média Biztos eljárása panasz esetén

A Biztos eljárása - azaz a panasz elintézése - nem hatósági eljárás, hatósági hatáskört nem gyakorolhat, hatósági ügy érdemében döntést nem hozhat. §

A Biztos eljárása elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó panaszok esetén speciális: az érdeksérelem kivizsgálása érdekében bármely elektronikus hírközlési szolgáltatótól az érdeksérelemmel összefüggő adat szolgáltatását kérheti, megfelelően alkalmazva a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatósági ellenőrzésre, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvénynek a tényállás tisztázására vonatkozó rendelkezései szerinti egyéb eszközöket. Az érintett elektronikus hírközlési szolgáltató tizenöt napon belül köteles a kért adatot, felvilágosítást, tájékoztatást, dokumentumot, iratot a Biztos számára szolgáltatni, abban az esetben is, ha az adat üzleti titoknak minősül. A Biztos köteles a tudomására jutott üzleti titkot megtartani, azt az adatközlő kérésére zárt iratként kezeli. §

A Biztos a panaszt megvizsgálja, és

 1. ha a panasz nyilvánvalóan alaptalan, vagy az abban szereplő érdeksérelem illetőleg annak közvetlen veszélye csekély jelentőségű, illetve a panaszban foglalt ügy nem tartozik a Biztos hatáskörébe, erről a panaszost tizenöt napon belül értesíti, §
 2. hiányos panasz esetén
  • az eljárás bármely szakaszában hiánypótlásra szólíthat fel,
  • ha a hiánypótlást a panaszos határidőre nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a beadvány nem tekinthető panasznak, ezért a Biztos nem jár el (illetve megszünteti az eljárást). §

A Biztos eljárása az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó panaszok esetén:

A Biztos eljárása során az érdeksérelemre vonatkozóan az elektronikus hírközlési szolgáltatóval szóban vagy írásban egyeztetést folytat. Az egyeztetési eljárásba a Biztos - ha ezt célravezetőnek ítéli, és a panaszos ezt kéri - bevonja a panaszost, valamint - ha az ügy a fogyasztók jelentős számát érinti - bevonhatja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület képviselőjét.

Az egyeztetési eljárásban a Biztos az érdeksérelem leírását - legalább tizenöt napos határidő megjelölésével - nyilatkozattételre megküldi az elektronikus hírközlési szolgáltatónak.

Az elektronikus hírközlési szolgáltató írásban közölt nyilatkozata alapján - indokolt esetben - a Biztos személyes egyeztetésre hívja az érintett elektronikus hírközlési szolgáltató képviselőjét, illetve szükséges esetben a panaszost, valamint a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület képviselőjét.

Ha a Biztos és az elektronikus hírközlési szolgáltató között nem jön létre megegyezés az érdeksérelem elhárítása érdekében, a Biztos az egyeztetési eljárás eredményét jelentésben rögzít. Ha az egyeztetési eljárás eredményre vezet, a megegyezést a Biztos és az érintett elektronikus hírközlési szolgáltató megállapodásban rögzítik, amelyet a Biztos a panaszosnak megküld, illetve a megállapodást a Biztos a honlapján közzéteszi. A megállapodásban a felek rögzítik az érdeksérelem elhárításának módját. §

A Biztos a sikeres egyeztetési eljárás eredményéről szükség szerint, illetve ha az egyeztetési eljárás eredményeként nem jön létre megállapodás, minden esetben jelentést készít, amelyet a panaszosnak, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatónak, valamint az eljárásban részt vevő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületnek megküld. A jelentésben a Biztos az érdeksérelem körülményei mellett részletesen feltárja az elektronikus hírközlési szolgáltatónak az érdeksérelem kezelésével kapcsolatos magatartását, különösen az érdeksérelem kiküszöbölése és a fogyasztói jólét növelése érdekében tanúsított együttműködési készségét. A Biztos a jelentését nyilvánosságra hozza, amennyiben az a fogyasztók jelentős számát érinti vagy érintheti, illetve a jelentés alapján ajánlást vagy tájékoztatót adhat ki a fogyasztók számára a további érdeksérelmek elkerülése érdekében. Az érintett elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a megtett intézkedésekről a Biztost értesíteni a Biztos által meghatározott, legalább tizenöt napos határidőn belül, ha nem jött létre megállapodás. §

A Biztos eljárása a médiaszolgáltatásokra, illetve sajtótermékekre vonatkozó panaszok esetén:

A Biztos az eljárása során az érdeksérelemre vonatkozóan a médiatartalom-szolgáltatók szakmai, érdek-képviseleti vagy önszabályozó szervezeteivel (a továbbiakban: szakmai szervezet) szóban vagy írásban egyeztetést folytat (a továbbiakban: egyeztetési eljárás).

Az egyeztetési eljárásban a Biztos a nézők, hallgatók, olvasók jelentős részét érintő érdeksérelem leírását határidő tűzésével észrevételezésre megküldi a szakmai szervezeteknek.

A Biztos az egyeztetési eljárás során a panasz orvoslása érdekében javaslatot dolgoz ki, amelyet megküld a szakmai szervezeteknek. A Biztos a javaslatot a nézői, hallgatói, olvasói érdekek képviseletében eljárva, ugyanakkor a szakmai szervezetek és az érintett médiatartalom-szolgáltató észrevételeit figyelembe véve alakítja ki.

A Biztos az egyeztetési eljárás eredményéről jelentést készít, melyet a panaszosnak, az érintett médiatartalom-szolgáltatónak, valamint az érintett szakmai szervezeteknek megküld. A jelentésben a Biztos az érdeksérelem körülményei mellett részletesen feltárja a kidolgozott javaslatokat, illetve a médiatartalom-szolgáltatónak, valamint a szakmai szervezetek arra adott válaszát, észrevételeit. A Biztos a jelentését nem hozhatja nyilvánosságra. §

Szervezet elérhetősége

Hírközlési és Média Biztos: Dr. Bodonovich Jenő

Szervezet neve: Hírközlési és Média Biztos Hivatala

Szervezet címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Szervezet levélcíme: 1525 Budapest, Pf. 75.

Telefonszáma: (+36 1) 457 7141

Fax: (+36 1) 356 5520

Internetcím: http://mediaeshirkozlesibiztos.hu/

Panaszbejelentés: https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00107/

Ugrás vissza...