Portál Navigáció


Portál al-navigáció


A Magyar Posta által nyújtott – elektronikus iratból hiteles papír alapú másolat készítése – KEÜSZ szolgáltatás befogadási igazolása a 2018.05.22. 04:30-tól 2018.05.22. 17:00-ig terjedő időszakban beérkezett küldemény-előállítási igények esetében késleltetve, az időszak végén kerül kibocsátásra, de mindenképpen biztosítva a munkanapon belüli visszaigazolást.
A hibrid konverziós szolgáltatás határideje a vonatkozó jogszabály (451/2016 Vhr. 126.§ (1) bekezdés) szerint 1 munkanap. A fentiek alapján a befogadási igazolás késleltetés a jogszabályi határidőt nem módosítja, így a művelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban semmilyen változást nem eredményez. A változás nem érinti az igények indítási lehetőségeit.
Tisztelettel: 
Magyar Posta
Posta Közigazgatási Levelezési Központ

MORZSÁK

TARTALOM:Igazságügyi Minisztérium

Létrehozva: 2009. december 9.
Módosítás: 2014. július 4.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Miniszterelnöki hivatal

Kapcsolat a hivatallal

Igazságügyi Minisztérium

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Miniszter: Dr. Trócsányi László

Közigazgatási államtitkár: Dr. Molnár Zoltán

 1. Államtitkárok:

Dr. Berke Barna

Dr. Völner Pál

Dr. Vízkelety Mariann

 1. Helyettes államtitkárok:
  • Dr. Bodzási Balázs (Igazságügyi és Magánjogi Jogalkotásért felelős helyettes államtitkár)
  • Misovicz Tibor (Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár)
  • Dr. Nemessányi Zoltán (Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Czombos Tamás (Európai Uniós Igazságügyi Együttműködésért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Salgó László Péter (Jogszabály-előkészítés Összehangolásáért és Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkár)
  • Dr. Szecskó József (Igazságügyi Szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Szeiberling Tamás (Igazságügyi Módszertani Irányításért felelős helyettes államtitkár)

Az igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

 1. igazságügyért,
 2. választójogi és népszavazási szabályozásért,
 3. áldozatsegítésért,
 4. kárpótlásért

felelős tagja. §

A Kormány az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságként a minisztert jelöli ki. §

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel az Alaptörvény és annak módosítása előkészítéséért.

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a jogalkotásra, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételre, a hivatalos lapokra és a hivatalos jogszabálygyűjteményekre,
 2. a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságára, az elektronikus információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra,
 3. a köztársasági elnökre, az Országgyűlésre, az Alkotmánybíróságra, az alapvető jogok biztosára, az Állami Számvevőszékre, a pártok működésére és gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira,
 4. - a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel együttműködve - a közszolgálati tisztviselők jogállására és juttatásaira és a kormányzati szervezetrendszerre, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörére, a központi államigazgatási szervekre,
 5. - a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve - a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásra,
 6. a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a családjogi jogsegélyre, a kötelmi jogra, az öröklésre, a polgári peres és nemperes eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre,
 7. a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a csődeljárásra, a természetes személyek adósságrendezésére, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra,
 8. a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági igazgatásra és ügyvitelre, a választottbíráskodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói szervezetre, a közjegyzőkre, az ügyvédekre, a jogtanácsosokra, az igazságügyi szakértőkre és a jogi szakvizsgára,
 9. - a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel együttműködve - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaira,
 10. a szerzői jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen piaci magatartásra, a versenykorlátozás tilalmára, a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra,
 11. a nemzeti hírügynökségre,
 12. az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására

vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel a Kormány igazságügy-politikájának kialakításáért és az alkotmányos szervekkel együttműködve annak végrehajtásáért.

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - felel a jogszabályok alkotmányosságáért, ennek keretében az alapvető jogok védelmének és a nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az érvényre juttatásáért, valamint a jogrendszer koherenciájáért. E feladata ellátása keretében közreműködik az Alaptörvény végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, valamint az alapvető jogok védelme szempontjából kiemelt fontosságú jogszabálytervezetek előkészítésében, valamint véleményez - az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - valamennyi jogszabálytervezetet.

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében

 1. felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért, e tekintetben
  • meghatározza és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit,
  • folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert,
  • összehangolja a tartalmi és technikai deregulációt,
  • megszervezi és lebonyolítja a minisztériumokban jogi és kodifikációs feladatokat végző személyek képzését,
 2. gondoskodik a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetéséről, illetve közzétételéről, valamint azok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotásról szóló törvény előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész formában történő megjelentetésről, a Magyar Közlöny szerkesztéséről, és kijelöli a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjét és annak helyetteseit,
 3. vezeti és elektronikusan közzéteszi a jogszabályok és más jogi aktusok nyilvántartását és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyűjtemény közzétételéről.
 4. A miniszter a Magyar Közlöny szerkesztéséhez a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében ellátja a Kormány képviseletét az alkotmánybírósági eljárásokban és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat.

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a magyar alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényre jutásáról.

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel a kegyelmi ügyekért, ennek keretében előkészíti és ellenjegyzi a köztársasági elnök kegyelmi döntéseit, valamint ellátja a büntetőjogi közvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében ellátja az igazságszolgáltatással összefüggő kormányzati feladatokat, e tekintetben

 1. felel a jogi segítségnyújtásért,
 2. felel a cégadatok nyilvánosságáért, a céginformáció szolgáltatásért, a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő közzétételéért, az ezeket érintő informatikai rendszer működtetéséért és az elektronikus cégeljárást érintő informatikai rendszer működtetéséért,
 3. ellátja a közjegyzőkkel, az ügyvédekkel, a jogtanácsosokkal, a bírósági végrehajtókkal, a polgári jogi közvetítői tevékenységgel, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos feladatokat,
 4. meghatározza a bírósági és az ügyészségi fogalmazók, a közjegyzőjelöltek, az ügyvédjelöltek, a jogi előadók és a más munkakörben dolgozó jogászok jogi szakvizsgájának, valamint egyéb szakmai továbbképzésének, továbbá a bírósági végrehajtók és a végrehajtási ügyintézők szakvizsgájának, szakmai továbbképzésének, valamint az igazságügyi szakértők szakmai vizsgájának alapvető szabályait és feltételeit,
 5. a jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálatának elősegítésére együttműködik az Országos Bírósági Hivatallal a bírósági ítéletek, a bírósági joggyakorlat és az igazságügyi statisztikai adatok elemzésében, a joggyakorlat továbbfejlesztésében, és az ítélkezési gyakorlat egységességének biztosítása érdekében javaslatot tesz jogegységi eljárás indítványozására,
 6. együttműködik a jogi képzési tevékenységet folytató egyetemek vezetőivel, elősegíti a jogászképzés színvonalának emelését, értékeli a jogászképzés helyzetét és arról tájékoztatja a Kormányt,
 7. ellátja a szakfordító és tolmácstevékenység ágazati irányítását,
 8. fejleszti és felügyeli az igazságügyi informatikai rendszerek működését és kialakítja az igazságügyi statisztika rendszerét.

A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében

 1. ellátja az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
 2. összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, ennek keretében
  • gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi, módszertani és terminológiai egységességéről,
  • kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét, figyelemmel kíséri és előmozdítja a jogharmonizációs feladatok teljesítését, és intézkedik a lejárt határidejű jogharmonizációs feladatok teljesítése iránt, jogharmonizációs adatbázist vezet,
  • jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával,
  • ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban jogszabályban meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve az ezektől érkező értesítések és bejelentések továbbításával összefüggő feladatokat,
  • ellátja az Európai Unió egységes belső piacának hatékony működéséhez szükséges belső piaci koordinációval kapcsolatos feladatokat, működteti a belső piaci problémamegoldó központot (SOLVIT), valamint a belső piaci információs rendszert és a Szolgáltatási Notifikációs Központot,
  • - a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása mellett - ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió jogának megsértése miatt indult eljárásoknak az Európai Unió Bírósága előtti eljárást megelőző szakaszaiban (ideértve a kötelezettségszegési eljárás megindítása előtti szakaszban az Európai Bizottsággal történő egyeztetést is), koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti és benyújtja a beadványokat,
 3. az Európai Unió Bírósága előtti eljáráshoz kapcsolódóan
  • - a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve - ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban,
  • koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,
  • figyelemmel kíséri az eljárásokat és gondoskodik az ezekből esetlegesen következő jogalkotási feladatok meghatározásáról, programozásáról és teljesítésének ellenőrzéséről,
 4. az Európa Tanács keretei között
  • felel a jogi együttműködésért,
  • - a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve - ellátja a Kormány képviseletét az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásokban, és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,
  • kezdeményezi az igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezményeknek az Európa Tanács keretében történő létrehozását és gondoskodik az Európa Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról,
 5. együttműködik a Kormány feladatkörében érintett tagjával a nemzetközi szerződések előkészítésével, kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatban, valamint a nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítása előtt véleményezi a nemzetközi szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztethető legyen az Európai Unió jogával és illeszkedjen a jogrendszerbe,
 6. felel a Magyarország által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések végrehajtásáért,
 7. koordinálja az alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.

A miniszter a Kormány eseti döntése alapján felel a több miniszter feladatát érintő törvények előkészítéséért. §

A miniszter a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti

 1. az országgyűlési képviselők választására,
 2. a helyi önkormányzati képviselők választására és a polgármesterek választására,
 3. a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására,
 4. az európai parlamenti képviselők választására,
 5. a választási eljárásra,
 6. a népszavazásra és az európai polgári kezdeményezésre, valamint a népszavazási eljárásra
 7. vonatkozó jogszabályokat. §
 8. A miniszter az áldozatsegítésért való felelőssége keretében előkészíti az áldozatsegítésre, állami kárenyhítésre vonatkozó jogszabályokat. §
 9. A miniszter a kárpótlásért való felelőssége keretében előkészíti a személyi és vagyoni kárpótlásra vonatkozó jogszabályokat. §
Ugrás vissza...