Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

KI A(z) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala intézményei

?

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2018. október 9.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Kapcsolat a hivatallal

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának jogállása
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár feladatai

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának jogállása

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) központi hivatal volt, amelyet az e-közigazgatásért való felelőssége körében a belügyminiszter irányított.

A KEKKH 2016. december 31. napjával megszűnt, általános jogutódja a Belügyminisztérium (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság).

A KEKKH-nak

 1. az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere (KÉR) működtetésével,
 2. az okmánylogisztikai feladatok ellátásával,
 3. a 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetésével,
 4. - az összerendelési nyilvántartás kivételével - a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) nyújtásával összefüggésben a KEKKH által 2016. december 31. napjáig ellátott, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő informatikai és az elektronikus hírközlési tárgyú feladatokkal

kapcsolatos magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek a NISZ Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságra szállnak át. §

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár feladatai

A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár

 1. ellátja a jogszabályban a nyilvántartó szerv részére meghatározott adatkezelési és hatósági feladatokat
  • a személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
  • a központi címregiszter,
  • az Összerendelési Nyilvántartás,
  • az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása (3NYT),
  • a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY),
  • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartása,
  • a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány nyilvántartás,
  • az útiokmány-nyilvántartás,
  • a közúti közlekedési nyilvántartás,
  • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartás,
  • a Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszere (N.SIS),
  • az egyéni vállalkozók nyilvántartása,
  • a bűnügyi nyilvántartási rendszer,
  • a szabálysértési nyilvántartási rendszer,
  • az Európai Unió bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartása,
  • a miniszter irányítása alá tartozó szervek és az ezek által működtetett fegyveres biztonsági őrségek kezelésében lévő fegyverek hatósági fegyvernyilvántartása (a továbbiakban: hatósági fegyvernyilvántartás),
  • az arcképelemzési nyilvántartás,
  • a NEK központi nyilvántartás (a továbbiakban együtt: nyilvántartások) tekintetében,
 2. gondoskodik a nyilvántartásokkal kapcsolatos adatkezelői tevékenység megszervezéséről, irányításáról, ellenőrzéséről,
 3. felügyeli a nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási folyamatokat,
 4. ellátja az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény által a nyilvántartó szerv hatáskörébe utalt feladatokat,
 5. gondoskodik a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáról,
 6. szakmai felügyeletet gyakorol a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységek felett, valamint gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, továbbá meghatározza az ezekhez szükséges feltételeket,
 7. gondoskodik a nyilvántartásokkal összefüggő egységes szakmai álláspont kialakításáról, és azt képviseli,
 8. ügykörében szakmai felügyeletet gyakorol az okmányügyintézés tekintetében az egységes gyakorlat érvényesítésében, az eljárások szakmai ellenőrzésében,
 9. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak hatékony ellátása érdekében együttműködik és közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium más szervezeti egységeivel, valamint egyéb szervekkel,
 10. jogszabály, illetve nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartások tekintetében biztosítja az Európai Unió rendszereivel, valamint a harmadik országok hatóságaival való információcserét,
 11. a Schengeni Információs Rendszer nemzeti részének vonatkozásában ellátja a jogszabály által meghatározott és az N.SIS II Hivatal hatáskörébe utalt feladatokat,
 12. a nyilvántartások tekintetében ellátja a schengeni jelzéskezelési feladatokat,
 13. ellátja az arcképelemzési nyilvántartáshoz kapcsolódóan a külön jogszabály által meghatározott központi szerv feladatait,
 14. 7/24 ügyeleti szolgálatot működtet az utazással kapcsolatos okmányok megszemélyesítése, kiállítása, valamint ügyfél részére történő kiadása céljából,
 15. gondoskodik a nyilvántartásokhoz történő csatlakozásokról és a hozzáférési jogosultságok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 16. gondoskodik a nyilvántartások alapján nyújtott szolgáltatások szolgáltatáskatalógusának naprakész vezetéséről,
 17. irányítja a nyilvántartások alapján nyújtott szolgáltatások igénybevétele során szükséges felhasználói támogatási tevékenységet,
 18. biztosítja a nyilvántartások megfelelő működtetéséhez szükséges tanúsítványokat, és ellátja az azok kezelésével kapcsolatos feladatokat,
 19. jelzi a jogszabályi változások, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján a nyilvántartásokkal és kapcsolódó elektronikus információs rendszerekkel kapcsolatban szükségessé váló fejlesztési igényeket,
 20. véleményezi és jóváhagyja a nyilvántartások fejlesztését, módosítását célzó igazgatási rendszerterveket,
 21. közreműködik a közlekedésért felelős miniszter fővárosi és megyei kormányhivatalok közúti közlekedési igazgatási feladatkörei feletti szakmai irányítási feladatainak ellátásában,
 22. ellátja a közlekedésrendészetért felelős miniszter szakmai irányítási feladatait a származás-ellenőrzéssel, az előzetes eredetiségvizsgálattal, az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásával és a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő ügycsoport tekintetében, valamint a parkolási igazolványok kiadásával és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok feletti szakmai ellenőrzés tekintetében,
 23. ellátja a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott parkolási igazolványok kiadásával, cseréjével és pótlásával kapcsolatos, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben általános illetékességgel meghatározott közlekedési igazgatási feladatokat,
 24. ellátja az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat az informatikai helyettes államtitkár közreműködésével.

A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár - a fenti feladatain kívül -

 1. az Európai Unió tagállamok közötti információcserét biztosító rendszerei tekintetében ellátja az Európai Gépjármű és Vezetői engedély Információs Rendszer - European Car and Driving Licence System (EUCARIS), a Vezetői Engedélyek Európai Uniós Hálózata (RESPER) nemzeti kapcsolattartó pont, valamint az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer - European Criminal Records Information System (ECRIS) magyar központi hatóság jogszabályban meghatározott feladatait,
 2. hatáskörébe tartozóan ellátja a nyilvános kulcsú infrastruktúrát (PKI) érintő hazai és nemzetközi koordinátori, az úti okmányokhoz kapcsolódó PKI alapú aláíró és hitelesítő, továbbá az úti okmányok szenzitív adatainak vizsgálatához kapcsolódó tanúsítványcsere tekintetében a Single Point of Contact (SPOC) hatósági feladatokat.

A nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár a nyilvántartásokkal összefüggő egyéb feladatai tekintetében

 1. gondoskodik a nyilvántartásokkal összefüggő jogszabályok szakmai előkészítéséről,
 2. kidolgozza a Kormány nyilvántartásokkal kapcsolatos szakpolitikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről, végrehajtásáról és koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 3. az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve szakterületét érintően közreműködik a fejlesztéseket magukban foglaló operatív programok, a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret, valamint támogatási konstrukciók kidolgozásában és végrehajtásában,
 4. közreműködik a nyilvántartásokat érintő európai uniós és más forrásból támogatott fejlesztések szakmai tartalmának meghatározásában,
 5. elkészíti a nyilvántartásokkal kapcsolatos, állami szervektől érkező megkeresésekre adandó állásfoglalásokat,
 6. elkészíti a nyilvántartásokkal kapcsolatban előterjesztett közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel összefüggő válaszokat, valamint közérdekű adatigény esetén előkészíti a minisztérium belső adatvédelmi felelőse számára a választervezetet,
 7. biztosítja a jogszabályban meghatározott nyilvántartó szerv részére érkező iratok központi érkeztetését, iktatását és kezelését, valamint az ezzel összefüggő egyéb feladatok ellátását, továbbá a nyilvántartó szerv részére érkező és az annál keletkezett minősített adatok kezelését végző nyilvántartó és kezelőpont működtetését,
 8. előkészíti és továbbítja a belső adatvédelmi felelős részére a nyilvántartásoknak az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatait az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentés céljából,
 9. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a miniszter által végzett személyes adatkezeléseket szabályozó törvényekben foglaltak alapján - az adatkezelésben érintett hivatali egységek közreműködésével - ellátja a nyilvántartásokból történő tájékoztatással kapcsolatos feladatokat, illetve - a bűnügyi nyilvántartások kivételével - az érintett személy saját adatairól való tájékoztatásból, valamint az adatszolgáltatásról való tájékoztatásból adódó feladatokat,
 10. ellátja a hatáskörébe tartozó biztonsági okmányok kibocsátói feladatait, az előállítók és az Informatikai Helyettes Államtitkárság közreműködésével. §
Ugrás vissza...