Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálhoz és az Ügyfélkapuhoz kapcsolódóan 2017.09.23-án (szombat) 13:00 órától 2017.09.24-én (vasárnap) 01:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu azonosítással elérhető szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Szíves megértését és türelmét köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2017. február 22.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Kapcsolat a hivatallal

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogállása és szervezete
Az ONYF feladat- és hatásköre

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogállása és szervezete

Az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság 1993. évi átalakítását követően jött létre az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) § irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

Az ONYF a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

Az ONYF élén főigazgató áll.

A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

Az ONYF feladatait

 1. központi szerve, a Központ és
 2. különös hatáskörű igazgatási szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

látja el.

A Központot a főigazgató vezeti. A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik. A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. A Központ más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek felett a főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság más alkalmazottai felett a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti alapvető munkáltatói jogokat a főigazgató, az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. §

Az ONYF feladat- és hatásköre

Az ONYF a nyugellátásokkal, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel, a családtámogatásokkal, a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a bányászati keresetkiegészítéssel és a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos, valamint egyéb, az ONYF feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben közreműködik a szakmai irányító miniszternek a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátásában, valamint a szakmai irányító miniszter - a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal összefüggő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköreivel kapcsolatos - intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében.

A Központ

 1. gondoskodik a Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok ellátásáról,
 2. közreműködik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel összefüggésben az Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok ellátásában,
 3. gondoskodik az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyűjtéséről, feldolgozásáról és kezeléséről, valamint a beérkezett adatok ellenőrzéséről, ellátja a társadalombiztosítási jogszerzési nyilvántartással és a folyósításra kerülő ellátások nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
 4. biztosítja a nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások fedezetének elszámolásával, valamint az általa folyósított egyéb ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatos működési költségek megtérítésével összefüggő feladatok ellátását,
 5. működteti és fejleszti a nyugdíjbiztosításnak, a családtámogatásoknak, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, a baleseti táppénznek és az utazási költségtérítésnek a felügyeleti, költségvetési, szakmai ellenőrzési, belső ellenőrzési és központi nyilvántartási rendszerét,
 6. működteti és fejleszti a szakmai feladatok ellátásához szükséges, illetve jogszabály által a feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb informatikai rendszereket, vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat, meghatározza a szakmai informatikai rendszerek követelményeit, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről és közzétételéről,
 7. ellátja
  • az ONYF és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok eljárásaiban keletkezett küldemények központilag történő érkeztetésével, digitalizálásával, iktatásával és kézbesítésével, valamint ezen ügyekben az elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központilag történő nyomtatásával és postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat,
  • a családtámogatási ellátásokkal, a fogyatékossági támogatással és a vakok személyi járadékával kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok eljárásaiban keletkezett küldemények központilag történő érkeztetésével, digitalizálásával, valamint ezen ügyekben az elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központilag történő nyomtatásával és postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat,
  • a bányászati keresetkiegészítéssel és a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok eljárásaiban keletkezett küldemények központilag történő érkeztetésével kapcsolatos feladatokat,
 8. felügyeli a kormányhivatalok és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyeinek tevékenységét, valamint a kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatai keretében ellátott foglalkoztatók és a kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátását,
 9. közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok - a nyugellátásokkal, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel, a családtámogatásokkal, a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a bányászati keresetkiegészítéssel és a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos, valamint egyéb, az ONYF feladat- és hatáskörébe tartozó - jogalkalmazói feladatellátásának támogatására szolgáló módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek, szabályzatok és körlevelek kiadásában,
 10. a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben közreműködik a szakmai irányító miniszternek a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátásában, valamint a szakmai irányító miniszter intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében,
 11. szervezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ellátások elbírálását,
 12. közreműködik a feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az európai uniós tagságból és a szociális biztonsági, szociálpolitikai tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az európai uniós szakbizottságok és nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,
 13. részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó ellátásokat érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a stratégiai és fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
 14. javaslatot tesz a miniszternek az ONYF feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok megalkotására és módosítására, közreműködik előkészítésükben, és véleményezi azok tervezetét,
 15. gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben eljáró vezetők és ügyintézők - ideértve a kifizetőhelyek ügyintézőit is - képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, szakmai értekezleteket szervez a feladatkörébe tartozó ellátások megállapítási vagy folyósítási feladatait ellátó szervek számára,
 16. gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos központi és helyi tájékoztatásról, valamint az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről, meghatározza és rendszeresíti az alkalmazandó nyomtatványokat, iratmintákat.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

 1. ellátja a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je előtt hatályos 14. § (1) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatás folyósításával kapcsolatos feladatokat,
 2. folyósítja az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 1998. július 1-je előtt hatályos 22. §-a alapján megállapított kártalanítási járadékot,
 3. az előbbiekben foglaltakon túl további ellátásmegállapítási és -folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

A főigazgató és a Központ más kormánytisztviselője a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, más vezetőit és ügyintézőit a közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja. E rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, más vezetőjét vagy ügyintézőjét felügyeleti hatáskörben eljárva feladat ellátására vagy mulasztás pótlására utasítják. §

Ugrás vissza...