Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2018. október 9.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Kapcsolat a hivatallal

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal jogállása
A Hivatal feladat- és hatásköre

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal jogállása

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az idegenrendészetért és menekültügyért felelős belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) § irányítása alá tartozó §, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A Hivatalt főigazgató vezeti.

Főigazgatói megbízást az a kormánytisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

A Hivatal központi szervből és a Hivatal területi szerveként a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességi területen működő igazgatóságokból áll. §

A Hivatal feladat- és hatásköre

A Hivatal ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

A Hivatal a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ középirányító szerveként

 1. jóváhagyja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ szervezeti és működési szabályzatát,
 2. gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogát és az egyéb munkáltatói jogköröket,
 3. gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,
 4. jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,
 5. egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
 6. a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,
 7. kezeli a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)-f) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat. §

A Hivatal

 1. ellátja a menekültügyi hatósági és igazgatási tevékenységet;
 2. kezeli a központi menekültügyi nyilvántartást;
 3. a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerését kérő (a továbbiakban: elismerését kérő), továbbá a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes tekintetében ellátja a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a nemzeti egységre háruló feladatokat;
 4. felelős az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendeletből fakadó feladatok ellátásáért;
 5. felügyeli a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot (a továbbiakban együtt: befogadó központ);
 6. végzi és összehangolja az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes ellátásával és támogatásával kapcsolatos igazgatási feladatokat;
 7. biztosítja a menekültügyi eljárás lefolytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 8. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellátást és támogatást nyújt az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes részére;
 9. együttműködik az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott, befogadott és a menedékes ellátásában részt vevő, illetve szerepet vállaló fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, a települési - a fővárosban a fővárosi kerületi - önkormányzatokkal, továbbá a gyámhatóságokkal, a civil szervezetekkel és egyházi jogi személyekkel, valamint - törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;
 10. együttműködik a menekültügyben érintett állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel, továbbá a hazai és nemzetközi menekültügyi és migrációs szervezetekkel;
 11. a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. és 22. cikkében meghatározottak szerint hozzáfér a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszerben tárolt adatokhoz;
 12. nemzeti kapcsolattartó pontként ellátja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal való kapcsolattartás terén a menekültügyi támogató csoportokra vonatkozó feladatokat. §
Ugrás vissza...