Portál Navigáció


Portál al-navigáció


A Magyar Posta által nyújtott – elektronikus iratból hiteles papír alapú másolat készítése – KEÜSZ szolgáltatás befogadási igazolása a 2018.05.22. 04:30-tól 2018.05.22. 17:00-ig terjedő időszakban beérkezett küldemény-előállítási igények esetében késleltetve, az időszak végén kerül kibocsátásra, de mindenképpen biztosítva a munkanapon belüli visszaigazolást.
A hibrid konverziós szolgáltatás határideje a vonatkozó jogszabály (451/2016 Vhr. 126.§ (1) bekezdés) szerint 1 munkanap. A fentiek alapján a befogadási igazolás késleltetés a jogszabályi határidőt nem módosítja, így a művelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban semmilyen változást nem eredményez. A változás nem érinti az igények indítási lehetőségeit.
Tisztelettel: 
Magyar Posta
Posta Közigazgatási Levelezési Központ

MORZSÁK

TARTALOM:Nemzetgazdasági Minisztérium

Létrehozva: 2010. szeptember 8.
Módosítás: 2010. szeptember 8.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Pénzügyminisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Nemzetgazdasági Minisztérium

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Miniszter: Varga Mihály

Parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes: Tállai András

Közigazgatási államtitkár: Dr. Gondos Judit

Pénzügyekért felelős államtitkár: Hornung Ágnes

Gazdaságszabályozásért felelős államtitkár: Lepsényi István

Államháztartásért felelős államtitkár: Banai Péter Benő

Munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár: Cseresnyés Péter

Európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár: Rákossy Balázs

Helyettes államtitkárok:

 • Dr. Adorján Richárd
 • Ambrus Ilona
 • Balogh László
 • Dr. Berczik Ábel
 • Dr. Jármai Péter Zoltán
 • Karsai Tamás
 • Marczinkó Zoltán István
 • Pölöskei Gáborné
 • Oláh Gábor
 • Izer Norbert
 • Dr. Ruszinkó Ádám
 • Turóczy László
 • Molnár Tamás,
 • Dr. Sors László,
 • Dr. Szeleczki Zsuzsanna Judit
 • Tamásné Czinege Csilla
 • Dr. Simon Attila István
 • Nikoletti Antal
 • Pomázi Gyula

A nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

 1. adópolitikáért,
 2. államháztartásért,
 3. belgazdaságért,
 4. egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
 5. építésgazdaságért,
 6. foglalkoztatáspolitikáért,
 7. gazdaságpolitikáért,
 8. gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
 9. iparügyekért,
 10. kereskedelemért,
 11. lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
 12. nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
 13. nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
 14. pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,
 15. számviteli szabályozásért,
 16. szakképzésért és felnőttképzésért,
 17. társadalmi párbeszédért,
 18. területfejlesztés stratégiai tervezéséért

felelős tagja. §

A Kormány

 1. a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezetként, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként,
 2. az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezetként,
 3. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezetként,
 4. az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti, a vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók és a vámügynökök nyilvántartását végző szervezetként

a minisztert jelöli ki. §

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője feladat- és hatáskörének gyakorlójaként a miniszter által vezetett minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárát jelöli ki. §

A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében előkészíti az államháztartás alrendszereit illető befizetési kötelezettségekre, az adózás rendjére, a vámjog és vámeljárás szabályozására, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, valamint - a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszterrel együttműködésben - a szerencsejátékra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében

 1. felügyeli az államháztartás központi alrendszerét megillető fizetési kötelezettségek beszedését, folyósítását és ellenőrzését és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,
 2. koordinálja az adóigazgatás szervezeti rendszere egyes elemeinek együttműködését, meghatározza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatai teljesítésének éves követelményeit,
 3. felelős az Európai Unió tagállamai között vámunióval kapcsolatos feladatok végrehajtásáért és irányítja a nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs feladatokból az adó- és a vámigazgatásra háruló együttműködési kötelezettségek végrehajtását,
 4. gondoskodik az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásának vezetéséről,
 5. gondoskodik a vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók és a vámügynökök nyilvántartásának vezetéséről. §

A miniszter az államháztartásért való felelősségi keretében előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre és annak végrehajtására, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a részükre nyújtandó támogatásokra, az államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre, a gazdasági stabilitás alapvető szabályaira, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat, és közreműködik valamennyi, a közpénzügyeket érintő szabályozás kialakításában.

A miniszter az államháztartásért való felelősségi keretében

 1. gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak a monetáris politikával való összehangolásáról,
 2. felel a részletes tervezési módszertan kialakításáért, a kormányzaton belüli költségvetési koordinációért, az államháztartás alrendszerei tekintetében a fiskális fegyelem fenntartásáért, a központi költségvetésről szóló törvénynek való megfelelés biztosításáért, a költségvetési kiadási fegyelem érvényesítéséért és a központi költségvetési fejezetek költségvetési kapcsolataiból eredő feladatok ellátásáért,
 3. gondoskodik az államháztartási mérlegrendszerek összeállításáról, az intézményi gazdálkodás felügyeletéről és szabályozásáról,
 4. javaslatot tesz az államháztartás finanszírozási politikájára, a helyi önkormányzatok költségvetési szabályozási rendszerére, a saját és átengedett bevételek, a helyi önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások szabályaira és mértékére, valamint a helyi önkormányzatok esélyegyenlőségét biztosító kiegyenlítő mechanizmusokra, részt vesz az ilyen támogatások nyújtásában,
 5. gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről, az Európai Unió által előírt statisztikai adatszolgáltatásról, annak ellenőrizhetőségéről,
 6. Magyarország Európai Unióval kapcsolatos pénzügyi kapcsolatai keretében
  • kialakítja az Európai Unió költségvetése tekintetében képviselendő álláspontot,
  • gondoskodik az Európai Unió költségvetését illető saját források kiszámításáról, befizetéséről, nyilvántartásáról,
  • közreműködik az európai uniós és nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában, illetve a kohéziós politika területén a pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek vonatkozásában kidolgozza azokat,
 7. ellátja
  • az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerének vonatkozásában az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az emisszió-kereskedelmi rendszer működtetésére vonatkozó feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,
  • az uniós jogszabályok és a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítését, értékesítési bevételeinek felhasználását, szervezi a felhasználás végrehajtását,
 8. koordinálja és harmonizálja az államháztartási belső kontroll rendszerek működtetésével, fejlesztésével, harmonizációjával és koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
 9. ellátja az Európai Unió közös agrárpolitikája I. és II. pilléréhez kapcsolódó kifizetések végrehajtását. §

A miniszter a belgazdaságért való felelőssége keretében meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját. §

A miniszter az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért való felelőssége keretében - az egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve - előkészíti az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatásainak fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre és az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a lakásügyre, a társasházakra, a lakásszövetkezetre, a lakásokra és az állami lakáscélú támogatásokra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében végrehajtja a Kormány általános politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket, és ellátja az építőipar és az építőanyag ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat. §

A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

 1. - a mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével - a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,
 2. a bérpolitika kialakítására, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatásra,
 3. - az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekintetében a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterrel együttműködve - a foglalkoztatás elősegítésére - ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglalkoztatási rehabilitációt - és az álláskeresők támogatására,
 4. a munkaügyi kapcsolatokra,
 5. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,
 6. a munkaügyi ellenőrzésre és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében - a közfoglalkoztatás és a foglalkoztatási rehabilitáció kivételével -

 1. kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai, valamint - a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve - életszínvonal- és térségi kohéziós politikai koncepcióját és érvényesíti azokat egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,
 2. ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
 3. meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, a munkaerő-piaci szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat, elemzi és ellenőrzi azok működését,
 4. programokat dolgoz ki a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerő-piaci hatások csökkentésére és - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve - az atipikus foglalkoztatás bővítésére,
 5. figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre és -kínálatra vonatkozó prognózisokat,
 6. felelős a bérpolitikáért, ennek keretében
  • kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat és - a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve - előterjeszti a Kormánynak a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,
  • értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,
  • koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat, és kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,
 7. felelős a munkavédelemért, ennek keretében
  • irányítja a munkavédelem országos programjának végrehajtását,
  • meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság követelményeit, és
  • összehangolja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét,
 8. részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,
 9. képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben. §

A miniszter a gazdaságpolitikáért és a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért való felelősségi keretében előkészíti a gazdasági versenyképesség szociális piacgazdasági alapú javítására, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására, a gazdasági kamarákra és a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a gazdaságpolitikáért és a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért való felelősségi keretében

 1. javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására, a lemaradó térségek gazdasági felzárkóztatására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre,
 2. előrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok alakulásáról, és azokról a Kormányt tájékoztatja,
 3. folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági folyamatokat, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések gazdasági hatásait, és azokról a Kormányt tájékoztatja,
 4. gondoskodik a versenyképesség feltételeinek megteremtéséről. §

A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében előkészíti a műszaki szabályozás tárgykörébe eső - ideértve az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmére, a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésére -, az ipari parkokra és a nemzeti akkreditálásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében

 1. előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket,
 2. kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait,
 3. kidolgozza az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket. §

A miniszter a kereskedelemért való felelőssége keretében előkészíti a kereskedelemre, a vásárokra és a piacokra, az üzletek működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a kereskedelemért való felelőssége keretében meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját. §

A miniszter a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége keretében

 1. ellátja a nemzetközi vagyonjogi egyezményekkel, beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzetközi fejlesztési együttműködési, segélyezési politika elveinek kidolgozásában és pénzügyi végrehajtásában,
 2. kidolgozza a külföldi hitelfelvételi politikát, a kormányhitelnyújtás, az exporthitel-biztosítás és hitelezés irányelveit, valamint szabályozását,
 3. kidolgozza a központi költségvetés külföldi követelései leépítésének elveit,
 4. ellátja a nemzetközi pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tagságból, illetve nemzetközi pénzügyi intézményi együttműködésből fakadó feladatokat, kezdeményezi az e szervezetekkel kötendő megállapodások előkészítését,
 5. javaslatot tesz a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet melletti Magyar Állandó Képviseletet vezető nagykövet kinevezésére és felmentésére. §

A miniszter a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti

 1. - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve - a társadalombiztosítási nyugellátás fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre, a magánnyugdíjpénztárakra,
 2. az önkéntes nyugdíjpénztárakra, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakra

vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti a pénz-, tőke- és biztosítási piacokra, az e piacokon működő piaci szereplőkre, illetve e piacok állami felügyeletére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége keretében koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt. §

A miniszter a számviteli szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti a beszámoló készítésére és a könyvvezetésre, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarára, a könyvvizsgálói tevékenységre, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a számviteli szabályozásért való felelőssége keretében gondoskodik a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásának vezetéséről és ellátja a könyvvizsgálói közfelügyelethez kapcsolódó állami feladatokat. §

A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a felsőfokú szakképzésre, a szakképző intézmények fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége keretében

 1. meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a tanulószerződés alapján a tanulókat megillető juttatások részletes szabályait,
 2. meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,
 3. elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértői névjegyzéket és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket,
 4. közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában, valamint az oktatásért felelős miniszter iskolai rendszerű szakképzést érintő feladatainak ellátásában. §

A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében

 1. összehangolja - a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel együttműködve - a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét,
 2. részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a Kormány képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben, és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,
 3. figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták és konfliktusok feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére,
 4. gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról. §

A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében előkészíti a kedvezményezett térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási övezetekre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében

 1. összehangolja az országos és térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, irányítja azok rendszerének kialakítását, működését,
 2. összehangolja a közigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítást gyakorol a területfejlesztés intézményrendszere felett,
 3. részt vesz a nemzetközi területfejlesztési együttműködésekben, az interregionális és transznacionális programok tervezésében, végrehajtásában, valamint az ehhez kapcsolódó intézményrendszer kialakításában,
 4. segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet, elősegíti a területi tervek, valamint a területi tervek és az ágazati tervek összhangját,
 5. elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, javaslatot tesz a régiók területi lehatárolására, kidolgozza a regionális támogatási térkép koncepcióját. §

A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységre, az utazási és utazást közvetítői szerződésre, a falusi- és agroturizmusra, valamint - a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve - az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter irányítja a következő szerveket:

 1. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
 2. Magyar Államkincstár,
 3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint
 4. felügyeli a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát. §
Ugrás vissza...