Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Miniszterelnökség

Létrehozva: 2010. június 4.
Módosítás: 2017. november 14.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Miniszterelnöki hivatal

Kapcsolat a hivatallal

Miniszterelnökség

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköre
A Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatásköre
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat- és hatásköre

Miniszterelnökséget vezető miniszter: Dr. Lázár János

Általános miniszterelnök-helyettes: Dr. Semjén Zsolt

Közigazgatási államtitkár: dr. Vidoven Árpád

Államtitkárok:

Csepreghy Nándor

Kis Miklós Zsolt

dr. Kovács Zoltán

Potápi Árpád János

dr. Sonkodi Balázs

Takács Szabolcs Ferenc

Vitályos Eszter

Tasó László

Helyettes államtitkárok:

 • dr. Aszódi Attila
 • dr. Bartal Tamás
 • dr. Belányi Márta
 • dr. Bordás Gábor
 • dr. Becskeházi Attila Csaba
 • dr. Császár Dániel Gergely
 • dr. Danku Csaba
 • Dányi Gábor Zoltán
 • Füleky Zsolt
 • dr. Havasi Bertalan
 • Horváth István
 • Kandra Ildikó
 • Kern Tamás
 • dr. Latorcai Csaba
 • dr. Mezei Dávid Csaba
 • Palich Etelka
 • Perényi Zsigmond
 • Simon Róbert Balázs
 • dr. Szilágyi Péter Ferenc
 • dr. Zöld-Nagy Viktória
 • dr. Molnár Balázs Péter
 • dr. Viski József

Magyarország minisztériumai

 1. a Miniszterelnökség, mint elsősorban az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolását ellátó minisztérium,
 2. a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mint elsősorban általános politikai koordinációt ellátó minisztérium,
 3. a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok. §

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2014. január 1-jével beolvadással megszüntette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség általános jogutódja - egyes, a megszüntetésről szóló kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a Miniszterelnökség. §

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

 1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdés a)-e) pontjában, valamint a 109/A. §-ban foglalt kivétellel a kormányzati tevékenység összehangolásáért,
 2. közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
 3. közigazgatás-fejlesztésért,
 4. közigazgatás-szervezésért,
 5. helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
 6. európai uniós ügyek koordinációjáért,
 7. európai uniós források felhasználásáért,
 8. agrár-vidékfejlesztésért,
 9. - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - állampolgársági ügyekért,
 10. közbeszerzésekért,
 11. építésügyért,
 12. kulturális örökség védelméért,
 13. településfejlesztésért és településrendezésért,
 14. területrendezésért,
 15. polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
 16. társadalompolitika összehangolásáért,
 17. tudománypolitika koordinációjáért,
 18. kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
 19. az anyakönyvi ügyekért

felelős tagja. §

A miniszter kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatásköre e rendeletben meghatározottak szerint az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolására terjed ki. §

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatásköre

A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében

 1. felel a Kormány általános politikája megvalósításának - az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolásával összefüggő - stratégiai irányításáért,
 2. felel a kormányzati munka tervezéséért,
 3. felel a Kormány Országgyűléssel való kapcsolattartásáért,
 4. felel a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért,
 5. koordinálja az alkotmányos szervek, az önálló szabályozó szervek és az autonóm államigazgatási szervek vezetőivel való kapcsolattartást. §

A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében a Kormány általános politikája megvalósításának - az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolásával összefüggő - stratégiai irányítása tekintetében

 1. érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés, az Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ennek érdekében szervezi és működteti a döntés-előkészítés és a végrehajtás egységes folyamatát, szükség esetén kezdeményezi a Kormány feladatkörében érintett tagjának vagy a Kormánynak az intézkedését,
 2. szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, ennek keretében tájékoztatást, illetve előterjesztés benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében érintett tagjától,
 3. közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról a Kormány feladatkörében érintett tagjától információt kérhet,
 4. összehangolja és biztosítja a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósítását.

A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében a kormányzati munka tervezése tekintetében

 1. kijelöli a Kormány képviseletéért felelős minisztert az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenységében, az Európai Unió Tanácsában és az Európa Tanácsban,
 2. javaslatot tesz a Kormány munkatervére és törvényalkotási programjára, gondoskodik azok végrehajtásáról,
 3. az állam kormányzati, illetve társadalompolitikai tevékenysége szempontjából az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a Kormány részére, kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, szakpolitikai előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve összkormányzati projekt indítását,
 4. koordinálja a közigazgatási egyeztetéseket, ennek során gondoskodik a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljes körűen biztosíthatóak-e,
 5. szervezi, vezeti és lebonyolítja az államtitkári értekezleteket, gondoskodik az államtitkári értekezlet döntéseinek érvényesítéséről,
 6. javaslatot tesz a kormányülések napirendjére, az igazságügyért felelős miniszter bevonásával alkotmányossági, jogi, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedő szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről, írásba foglalja és aláírásra felterjeszti a Kormány döntéseit, elkészíti a Kormány üléseinek összefoglalóját, valamint lefolytatja a Kormány által elrendelt utóegyeztetéseket, amely során gondoskodik a Kormány döntésének érvényesítéséről,
 7. koordinálja az Országgyűlés és annak bizottsága döntéseiből, az Alkotmánybíróság döntéseiből, az Állami Számvevőszék, valamint az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok végrehajtását,
 8. képviselője útján részt vesz a Kormány más tagja által szervezett miniszteri értekezletein,
 9. egységes szempontrendszert dolgoz ki és érvényesít a Kormány tagja feladat- és hatásköréről, a központi hivatalokról szóló kormányrendelet tervezetei, a minisztériumok, a kormányhivatalok és a központi hivatalok szervezeti és működési szabályzatai tekintetében és előkészíti - a köznevelési intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet és a szociális szövetkezet kivételével - a szövetkezetek működésére vonatkozó jogszabályokat,
 10. szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, ennek keretében tájékoztatást, illetve előterjesztés benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében érintett tagjától, ütemtervet állíthat össze és az érintettek közvetlen bevonásával egyeztetést tarthat,
 11. ellenőrzi a határidős, valamint a folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról az érintett szervektől közvetlenül is tájékoztatást kérhet,
 12. biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást.

A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartása tekintetében

 1. elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést,
 2. ellátja az országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetve ülése összehívásának kezdeményezésére,
 3. figyelemmel kíséri az Országgyűlés és a bizottságai napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon,
 4. gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, valamint beszámolók, tájékoztatók és jelentések benyújtásáról,
 5. ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint az országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó személyére, illetve a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót.

A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében segíti a miniszterelnök tevékenységét, e tekintetben a miniszterelnök részére - feladat- és hatáskörében - soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kér, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé. §

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat- és hatásköre

A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért való felelőssége keretében

 1. előkészíti és végrehajtja a közigazgatási minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit és a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait,
 2. ellátja az állami vezetők jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket. §

A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége keretében

 1. összehangolja a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és a közigazgatás-korszerűsítés kormányzati feladatait és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti azok követelményeit,
 2. módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazásával összefüggő tevékenységét,
 3. kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a minisztériumok hatáselemzési feladatainak és a jogi szabályozásból származó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység végrehajtását.

A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége keretében ellátja a területi közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos különös feladatokat, ennek keretében a területi államigazgatás fejlesztése tekintetében

 1. gondoskodik az erre vonatkozó kormányzati politika kialakításáról, érvényesítéséről és végrehajtásáról, valamint kidolgozza a területi közigazgatási szervek ügyfélszolgálati mintaszabályzatát,
 2. ellátja a közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz a közigazgatási szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,
 3. véleményezési jogot gyakorol az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során,
 4. koordinálja a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok tervezését és megvalósítását. §

A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására és működésére,
 2. a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésére irányuló eljárásra

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége keretében

 1. összehangolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági tevékenységét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályainak alkalmazása szempontjából, biztosítja e szabályok egységes alkalmazását,
 2. összehangolja a több ágazatot érintő, közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok területi végrehajtását,
 3. a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kialakítja és működteti az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszert,
 4. gondoskodik a kormányablakok működtetéséhez szükséges feltételrendszer megteremtéséről és a kormányablak-tudástár tartalmának kialakításáról. §

A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében előkészíti a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére és a területszervezési eljárásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben

 1. ellátja a helyi önkormányzatok és társulásaik törvényességi felügyelete és a területszervezési eljárás tekintetében a hatáskörébe utalt feladatokat és e feladatok tekintetében szakmai irányítást gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenysége felett,
 2. kezdeményezi a Kormánynál
  • az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő testület feloszlatására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását,
  • az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának megvizsgálására vonatkozó Alkotmánybírósági indítvány benyújtását,
 3. előkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetve a területszervezéssel kapcsolatos, az Országgyűlés vagy a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket. §

A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében előkészíti az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat.

A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek keretében

 1. javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájának fő irányaira, valamint irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését,
 2. összehangolja a Kormány európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében
  • koordinálja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében,
  • összehangolja az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében,
  • képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésein - a külgazdasági és külügyminiszter elsőhelyi felelősségébe tartozó kérdések kivételével -, részt vesz az Európai Unió európaügyi minisztereinek találkozóin, közreműködik az Európai Tanács munkájában és ellátja üléseinek előkészítését, valamint a külgazdasági és külügyminiszter elsőhelyi felelőssége mellett képviselőt jelöl a Külügyek Tanácsának ülésein résztvevő delegációba,
  • képviseli a Kormányt - a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter közreműködésével - az Európai Unióval folytatott, kapacitás-fenntartást érintő tárgyalások során,
 3. képviselőt jelöl a tanácsi formációk ülésein résztvevő delegációkba,
 4. a jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket,
 5. gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről,
 6. részt vesz az uniós tagságból fakadó kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésében,
 7. összehangolja a Kormány és az Országgyűlés európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat,
 8. ellátja a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) irányítását, kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat,
 9. javaslatot tesz az Állandó Képviselet vezetőjének és az Állandó Képviseleten működő nagykövetek kinevezésére és felmentésére. §

A miniszter európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében

 1. előkészíti az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,
 2. összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós forrásból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,
 3. az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós források felhasználását, nyomon követi az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,
 4. javaslatot tesz az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
 5. - a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszterrel együttműködve - közreműködik a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,
 6. ellátja az európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben - jogszabályban meghatározottak szerint - kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,
 7. biztosítja a fejlesztéspolitikai programoknak az átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját, amely tekintetben javaslatot nyújt be a Kormány részére,
 8. tárgyalásokat folytat - a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve - az Európai Unió intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben,
 9. biztosítja az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
 10. gondoskodik a hazai források és az európai uniós források tekintetében az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáról,
 11. ellátja az Európai Unió közös agrárpolitikájának finanszírozásával kapcsolatos illetékes hatósági feladatokat. §

A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége keretében e rendeletben meghatározott kivétellel előkészíti az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pilléréből nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatásokra, továbbá az Európai Unió közös halászati politikájával összefüggésben nyújtott támogatásokra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége keretében

 1. jogszabályban meghatározottak szerint - a kifizetések végrehajtásával és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok kivételével - irányítja az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pillérét képező agrár-vidékfejlesztést, valamint az ehhez tartozó kutatás-fejlesztést,
 2. meghatározza az agrár-vidékfejlesztés rövid, közép- és hosszú távú céljait,
 3. - a turizmusért felelős miniszterrel és a területfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve - gondoskodik a falusi turizmus fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról,
 4. önálló program keretében elősegíti az ökológiai, gazdasági, társadalmi szempontból fenntarthatóságra törekvő helyi közösségi kezdeményezések működését, valamint országos hálózatuk kialakítását és működtetését,
 5. összehangolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységét az Európai Unió közös agrárpolitikája I. és II. pilléréből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése tekintetében. §

A miniszter az állampolgársági ügyekért való felelőssége körében előkészíti a magyar állampolgárságra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében előkészíti a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében

 1. kialakítja és végrehajtja a Kormány közbeszerzési politikáját,
 2. ellátja a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. §

A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében előkészíti az építésügyre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében előkészíti az építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében irányítja

 1. az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok és
 2. - a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok tekintetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel együttműködve - az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

tevékenységét.

A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében

 1. összehangolja - a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében is - az építésüggyel kapcsolatos feladatellátást,
 2. gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartás és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket,
 3. ellátja az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügy igazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában. §

A miniszter a kulturális örökség védelemért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a kulturális örökség védelemért való felelőssége keretében

 1. meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
 2. gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,
 3. dönt a műemléki értékek védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetéséről, gondoskodik a műemléki értékek és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,
 4. a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve ellátja a világörökséggel és az emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat,
 5. közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában, és a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,
 6. ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki testület működtetésével kapcsolatos feladatokat. §

A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre,
 2. a településtervezésre,
 3. az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire,
 4. a hátrányos helyzetű településekre,
 5. az egységes elektronikus közműnyilvántartásra

vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét. §

A miniszter az anyakönyvi ügyekért való felelőssége körében előkészíti az anyakönyvezésre, a házasságkötési eljárásra, a névviselésre és a névváltoztatásra vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a polgári hírszerzési tevékenység irányítására vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter irányítja a következő szerveket:

 1. fővárosi és megyei kormányhivatalok,
 2. Információs Hivatal,
 3. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
 4. Nemzetstratégiai Kutatóintézet,
 5. Nemzeti Örökség Intézete,
 6. Magyar Nyelvstratégiai Intézet, valamint

felügyeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt és a Központi Statisztikai Hivatalt. §

Kapcsolódó webhely:

Miniszterelnökség

Ugrás vissza...